fbpx

Zásady ochrany soukromí společnosti
Comac Jobs s.r.o.

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavedlo astronomické pokuty za porušování pravidel a nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání Comac jobs s.r.o.

Soubor ke stažení (PDF, 420KB)

V souvislosti s přihlášením do výběrového řízení na pracovní pozici ve společnosti Comac jobs s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 37427, sídlem: Těšínská 737/30, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, identifikační číslo: 28657411, dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V rámci tohoto zpracování je společnost Comac jobs s.r.o. v postavení správce.

V rámci výše uvedeného zpracování jsou zpracovávány osobní údaje o vaší osobě, které jsou obsaženy ve vámi zaslaném motivačním dopise a přiloženém životopise, tedy zpravidla v rozsahu vaše jméno, příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografický záznam, emailová adresa, telefonní číslo, údaje o vašem vzdělání, předchozích pracovních zkušenostech, jazykových a jiných schopnostech a dovednostech, zájmech apod. Současně mohou být ze strany společnosti Comac jobs s.r.o. zpracovávány osobní údaje o vás, které jsou volně přístupné na internetu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účely souvisejícími s výběrovým řízením na pracovní pozici ve společností Comac jobs s.r.o.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě několika zákonných důvodů. V prvé řadě jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě toho, že zpracování těchto údajů je nutné k provedení výběrového řízení a uzavření smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce uzavřené mezi vámi a společností Comac jobs s.r.o.

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti Comac jobs s.r.o. Tímto zájmem je zájem společnosti Comac jobs s.r.o. získat na nabízenou pracovní pozici nejvhodnějšího kandidáta. Právě za tímto účelem jsou zpracovávány údaje z vašeho motivačního dopisu, životopisu, či osobní údaje volně přístupné na internetu. Proti tomuto zpracování jste kdykoli oprávnění vznést námitku, přičemž důvodem této námitky může být zejména zjevná nepřiměřenost společností Comac jobs s.r.o. zpracovávaných údajů vzhledem k vašim právům a svobodám.

Posledním důvodem zpracování může být Vámi poskytnutý souhlas, a to v případě, že jej společnosti Comac jobs s.r.o. udělíte. Na základě tohoto souhlasu budou vaše údaje uloženy v rámci informačního systému společnosti Comac jobs s.r.o., a to za účelem budoucího kontaktování v souvislosti s nabídkou zaměstnání.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačního systému společnosti Comac jobs s.r.o.

Vaše osobní údaje osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, případně po dobu stanovenou ve vámi poskytnutém souhlasu. V rozsahu, v němž tomu nebrání obecně závazné právní předpisy, jsou tyto osobní údaje mazány po skončení výběrového řízení, ledaže nám udělíte souhlas s jejich dalším zpracováním.

Vaše osobní údaje jsou využívány toliko k provedení výběrového řízení a z tohoto důvodu nejsou předávány dalším subjektům.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti Comac jobs s.r.o. určitá práva. Mezi tato práva patří například:

 1. Právo na přístup
  Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost Comac jobs s.r.o. zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na společnost Comac jobs s.r.o. s žádostí o další informace obrátit.
 2. Právo na opravu
  V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.
 3. Právo na výmaz
  V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti Comac jobs s.r.o. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
  • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné společností Comac jobs s.r.o. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti Comac jobs s.r.o. nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 4. právo na omezení zpracování V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost Comac jobs s.r.o. omezit, pokud:
  • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
  • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti Comac jobs s.r.o. stejně poskytli),
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je společnost Comac jobs s.r.o. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.
 5. Právo na přenositelnost Máte právo získat od společnosti Comac jobs s.r.o. získat všechny vaše osobní údaje, které jste ji poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti Comac jobs s.r.o. Osobní údaje poté společnost Comac jobs s.r.o. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.
 7. Právo podat stížnost Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu gdpr@comacjobs.cz
Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je společnost Comac jobs s.r.o. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.